Ảnh minh họa. (Nguồn: Minh Chiến/Vietnam+)


Bộ Tài chính đã chính thức ​ra văn bản chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc triển khai xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh với mục tiêu đưa thị trường này vào hoạt động trong quý 3-4/2016.Theo đó, SSC sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 42/2015/NĐ-CP và tổ chức và hoạt động trên thị trường chứng khoán phái sinh và xây dựng các quy chế nghiệp vụ cũng như quy trình thống nhất theo Thông tư hướng dẫn.Cụ thể, ở giai đoạn đầu thị trường sẽ giao dịch các sản phẩm phái sinh đơn giản như Hợp đồng tương lai chỉ số (dựa trên các chỉ số thị trường chứng khoán do các sở giao dịch chứng khoán xây dựng) và Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ.Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã giao cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là đơn vị tổ chức triển khai hoạt động giao dịch của thị trường, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thực hiện bù trừ, thanh toán phái sinh.Do vậy, HNX và VSD sẽ phải phối hợp xây dựng dự án đầu tư hệ thống công nghệ thông tin theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, đảm bảo phù hợp với quy mô, cơ cấu tổ chức thị trường và yêu cầu quản lý thị trường chứng khoán phái sinh trong giai đoạn đầu (khoảng 5 năm).Để có nguồn nhân lực đủ đáp ứng điều kiện thị trường, Bộ Tài chính cũng chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán nhà nước chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán phái sinh từ quý 3/2015./.


Theo vietnamplus.vn

View more random threads: