Kiểm toán Nhà Nước vừa công bố kết quả kiểm toán Chuyên đề quản lý và sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ (giai đoạn 2010-2012) đến ngày 30/7/2013 và chỉ ra đã chỉ ra những yếu kém, hạn chế đồng thời kiến nghị thu hồi về ngân sách hơn 292 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ đã phân bổ và thanh toán sai quy định.Cụ thể, Kiểm toán Nhà Nước triển khai kiểm toán 37/57 đầu mối thuộc kế hoạch năm 2013 và đã kết thúc tại 20 đầu mối, trong đó có 18 đầu mối đã có dự thảo báo cáo kiểm toán được xét duyệt, gồm có Bộ Giao thông Vận tải, 15 tỉnh và 2 dự án độc lập.Theo kết quả kiểm toán năm 2012 về niên độ ngân sách 2011 của Kiểm toán Nhà Nước, việc huy động vốn trái phiếu Chính phủ đảm bảo nguyên tắc sử dụng linh hoạt, đáp ứng nhu cầu vốn theo tiến độ giải ngân của các dự án đầu tư. Tổng số vốn theo kế hoạch thực hiện trong năm 2011 là 45.000 tỷ đồng, số giải ngân, thanh toán là 44.924 tỷ đồng và đạt 99,8% kế hoạch.Tuy nhiên, việc phân bổ và sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 đã phát sinh một số hạn chế, như phân bổ vốn cho dự án chưa có quyết định đầu tư (Dự án đường giao thông bên bờ sông Đà, đường kết nối và 3 cầu bắc qua sông Đà - tỉnh Lai Châu, phân bổ và giải ngân năm 2011 là 36 tỷ đồng)Bố trí vốn cho dự án không thuộc danh mục được phê duyệt, cụ thể Dự án sửa chữa nâng cấp cụm hồ Phước Long, Tỉnh Bình Phước không có trong danh mục kế hoạch vốn giao năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ nhưng Ủy ban Nhân dân tỉnh vẫn bố trí kế hoạch và thanh toán cho dự án này 34,9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một số đơn vị chưa phân bổ hết vốn được giao, trong đó có tỉnh Sơn La chưa phân bổ hết 15,3 tỷ đồng và phân bổ vốn cho các dự án không đủ thủ tục, dẫn đến không giải ngân được vốn tại Bộ Giao thông Vận tải là 7 tỷ đồng, tại Tỉnh Tây Ninh là 29,9 tỷ đồng...Về việc ứng trước nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, trong năm 2011, các bộ, ngành và địa phương đã ứng trước để chi đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 4.030 tỷ đồng (Bộ, ngành 940 tỷ đồng và địa phương 3.090 tỷ đồng). Bên cạnh đó, số dư ứng trước dự toán nguồn vốn trái phiếu Chính phủ chưa thu hồi đến hết năm 2011 của các bộ, ngành, địa phương là 9.268,5 tỷ đồng.Kết quả kiểm toán cho thấy, một số địa phương đã sử dụng vốn ứng trước để thanh toán 111,3 tỷ đồng cho một số công trình ngoài danh mục được ứng trước, như Dự án cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Phú Sơn tỉnh Ninh Bình 60 tỷ đồng, Dự án Nạo vét lòng tuyến thoát lũ sông Hoàng Long tỉnh Ninh Bình 20 tỷ đồng.Ngoài ra, 3 dự án Bộ Tài chính đã có văn bản thu hồi nhưng các địa phương chưa thực hiện, là Dự án cải tạo nâng cấp đê hữu sông Đáy đoạn qua thành phố Ninh Bình 11,2 tỷ đồng, Dự án cải tạo nâng cấp kênh Quần Vinh–Nghĩa Hưng, Nam Định 4,141 tỷ đồng và Dự án cứng hóa đê hữu sông Thao kết hợp đường giao thông K0-K60 Phú Thọ 16 tỷ đồng.
Từ kết quả kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị được kiểm toán thực hiện đầy đủ, kịp thời kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trong năm 2012 đối với niên độ ngân sách 2011.Theo đó, thu hồi về ngân sách Trung ương số vốn trái phiếu Chính phủ đã phân bổ và thanh toán sai quy định 292,3 tỷ đồng. Cụ thể, thu hồi các khoản phân bổ và thanh toán cho một số công trình ngoài danh mục công trình được ứng trước 111,3 tỷ đồng, điều chuyển công trình, lĩnh vực sai quy định 110 tỷ đồng, thanh toán không đúng với các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao 34,9 tỷ đồng, phân bổ và thanh toán cho dự án khi chưa có quyết định đầu tư 36 tỷ đồng./.

Theo vietnamplus.vn