Ngày 3/10, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố Báo cáo tài chính hợp nhất sáu tháng đầu năm 2013 của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã PVX-HNX).Theo đó, chênh lệch về lợi nhuận sau thuế giữa Báo cáo hợp nhất sau soát xét của Tổng Công ty và báo cáo trước soát xét lên tới 952 tỷ đồng.Theo Báo cáo, PVX có mức lỗ sau thuế 6 tháng đầu năm 2013 lên gần 1.578 tỷ đồng trong khi Báo cáo trước soát xét chỉ ở mức lỗ 626 tỷ đồng.Theo PVX giải trình, lý do của sự chênh lệch “khủng” trên là do sáu tháng đầu năm 2013 nền kinh tế khó khăn đã ảnh hưởng tới tình hình kinh doanh của Tổng công ty, một số dự án đang thi công đã bị dừng, giãn tiễn độ, dẫn đến sản lượng và doanh thu của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên sụt giảm, trong khi chi phí nhân công, khấu hao, chi phí quản lý và lãi vay ngân hàng vẫn phải trả.Một số đơn vị thành viên của Tổng công ty hoạt động kinh doanh bất động sản cũng gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, huy động và thu hồi vốn…Các nguyên nhân trên khiến Công ty phải trích lập bổ sung dự phòng đầu tư tài chính và dự phòng phải thu khó đòi để giảm rủi ro tài chính.Tại thời điểm 30/6/2013, tiền và các khoản tương đương tiền của PVX còn gần 500 tỷ đồng (giảm 236 tỷ đồng so với 31/12/2012), các khoản phải thu ngắn hạn hơn 6.516 tỷ đồng, hàng tồn kho đến hơn 2.462 tỷ đồng.Tại Báo cáo tài chính soát xét, Công ty kiểm toán Deloitte lưu ý, trong kỳ doanh thu của Tổng công ty giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2012. Riêng lỗ của công ty mẹ phát sinh với số tiền khoảng 1.226 tỷ đồng (lỗ lũy kế tại ngày 30/6/2013 là 2.541 tỷ đồng), lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh âm khoảng 705 tỷ đồng, dư nợ vay ngân hàng quá hạn tại ngày 30/6/2013 khoảng 1.589 tỷ đồng và dư nợ các khoản vay do Tổng công ty bảo lãnh quá hạn khoảng 545 tỷ đồng. Theo đó, tổng nợ phải trả ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn khoảng 1.030 tỷ đồng.Tính tới thời điểm báo cáo, Tổng Công ty cho biết vẫn đang đàm phán với các tổ chức cho vay về việc gia hạn thời gian trả nợ và bảo lãnh, cũng như đang làm việc với các công ty được bảo lãnh để giải các thư bảo lãnh.“Các vấn đề này sẽ ảnh hưởng tới khả năng thanh toán của công ty trong 12 tháng tới,” Deloitte cảnh báo./.

Theo vietnamplus.vn