Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Ngày 16/7, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ban hành Quy chế Tổ chức và Quản lý giao dịch chứng chỉ quỹ ETF tại HNX kèm theo Quyết định số 383/QĐ-SGDHN.Cụ thể, Quy chế này bao gồm những quy định để đưa chứng chỉ quỹ ETF vào niêm yết và giao dịch tại Sở với các nội dung điều chỉnh hoạt động niêm yết, quản lý giao dịch, công bố thông tin, và xử lý vi phạm.Theo đó, để được niêm yết tại HNX, chứng chỉ quỹ phải thuộc quỹ ETF đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập và đã được đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD.)Bên cạnh đó, trong hai thành viên lập quỹ phải có ít nhất một thành viên là thành viên giao dịch của HNX và điều kiện cuối cùng không thể thiếu là công ty quản lý quỹ phải có hồ sơ đăng ký niêm yết chứng chỉ quỹ ETF đầy đủ và hợp lệ.Thời gian để HNX đưa ra quyết định về việc chấp thuận niêm yết chứng chỉ quỹ ETF là trong vòng mười ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.Đáng chú ý, đại diện HNX cho biết, thủ tục thay đổi niêm yết của chứng chỉ quỹ ETF chỉ trong vòng một ngày làm việc kể từ ngày có thông báo của VSD về số lượng chứng chỉ quỹ ETF công ty quản lý quỹ đã phát hành/mua lại thông qua hoạt động giao dịch hoán đổi.Như vậy, HNX sẽ thực hiện niêm yết bổ sung hoặc hủy niêm yết một phần chứng chỉ quỹ ETF mà công ty quản lý quỹ không cần thực hiện bất kỳ thủ tục nào. Các trường hợp khác, thủ tục thay đổi niêm yết là trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.Ngoài ra, quy chế cũng đưa ra 9 trường hợp mà chứng chỉ quỹ ETF bị đưa vào diện cảnh báo, 8 trường hợp đưa vào diện kiểm soát.Trong số đó, đáng lưu ý có các trường hợp, như giá trị tài sản ròng giảm xuống dưới 30 tỷ đồng liên tiếp trong vòng 3 tháng, 6 tháng hoặc dưới 10 tỷ đồng liên tiếp trong vòng 1 tháng, 3 tháng; mức sai lệch (tracking error) vượt quá 80% mức sai lệch tối đa (15%) quy định tại quy chế liên tiếp trong vòng 3 tháng, 6 tháng; quỹ có các vi phạm về danh mục đầu tư của quỹ; danh mục đầu tư của quỹ không tuân thủ theo các quy định về hạn chế đầu tư; vi phạm về công bố thông tin…Trong trường hợp công ty quản lý quỹ vi phạm nghiêm trọng quy định về công bố thông tin hoặc trong trường hợp cần thiết để bảo vệ nhà đầu tư, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tạm ngừng giao dịch chứng chỉ quỹ ETF.HNX sẽ xem xét đưa chứng chỉ ETF ra khỏi diện bị cảnh báo, kiểm soát, tạm ngừng khi công ty quản lý quỹ khắc phục được các nguyên nhân dẫn đến việc đưa vào các diện nêu trên. Đối với trường hợp tạm ngừng, công ty quản lý quỹ phải giải trình nguyên nhân và công bố thông tin theo yêu cầu của HNX.Thêm vào đó, chứng chỉ quỹ ETF cũng có thể được hủy niêm yết tự nguyện hoặc bị hủy niêm yết bắt buộc nếu không đáp ứng các điều kiện niêm yết hoặc vi phạm các nghĩa vụ theo quy định./.<blockquote>
Danh mục hồ sơ đăng ký niêm yết ETF1.Giấy đăng ký niêm yết chứng chỉ quỹ;2.Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ;3.Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận của VSD về đăng ký lưu ký;
4.Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch;5.Bản sao hợp lệ các Hợp đồng nguyên tắc về hoạt động dịch vụ ký với ngân hàng giám sát, thành viên lập quỹ (nếu có), tổ chức quản lý chỉ số và các tổ chức cung cấp các dịch vụ liên quan (nếu có);6.Sổ đăng ký nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ ETF;7.Danh mục đầu tư của quỹ tính đến thời điểm đăng ký niêm yết có xác nhận của ngân hàng giám sát;8.Danh sách Ban đại diện quỹ;9.Cam kết của các thành viên độc lập trong Ban đại diện về sự độc lập của mình đối với công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát;10.Danh sách thành viên lập quỹ;11.Giấy ủy quyền công bố thông tin của quỹ ETF;12.Các tài liệu khác (nếu có).
</blockquote>


Theo vietnamplus.vn