Ngày 16/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu
cầu các tổ chức, công ty không phải là công ty quản lý quỹ chấm dứt hoạt động
quản lý danh mục đầu tư chứng khoán cho các tổ chức, cá nhân.Yêu cầu trên căn cứ theo quy định tại Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006
hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế
kinh doanh và kinh doanh có điều kiện và theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết
định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt
động của Công ty quản lý quỹ.Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, nếu
phát hiện sẽ đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định.
Yêu cầu trên xuất phát từ việc một số công ty không phải là công ty quản lý quỹ
nhưng vẫn thực hiện hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán./.Theo vietnamplus.vn