Ngày
26/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái
phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát
hành.Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng với 3
loại kỳ hạn: 2 năm (1.500 tỷ đồng), 3 năm (1.500 tỷ đồng), 5 năm (500 tỷ
đồng) và 10 năm (500 tỷ đồng).Trái phiếu kỳ hạn 2 năm có
5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.400 tỷ
đồng và lãi suất đặt thầu là 7,9-8,8%/năm. Kết quả, đã huy động được
450 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 7,95%/năm, tăng
0,35% so với lãi suất trúng thầu trước đó.Trái phiếu kỳ
hạn 3 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ
đạt 875 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu là 8,3-9,5%/năm. Kết quả, huy động
được 125 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 8,3%/năm, giảm
0,1% so với lãi suất trúng thầu trước đó.Trái phiếu kỳ
hạn 5 năm có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ
đạt 100 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu là 9,1%/năm.Trái phiếu kỳ hạn 10 năm không có lãi suất trúng thầu.Kể
từ đầu năm đến nay, VDB đã huy động được 24.057 tỷ đồng trái phiếu
Chính phủ bảo lãnh qua hình thức đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán
Hà Nội./.

Theo vietnamplus.vn